آشنایی با ظروف شیشه ای آرکوفام

شرکت آرکوفام از سال 1386 فعالیت خود را با تولید بلور مظروف در صنعت خم  شیشه آغاز نموده و هم اکنون ما مدعی هستیم در کشور عزیزمان ایران به لحاظ حجم تولید و کیفیت محصول و بسته بندی برفراز قلّه موفقیت ایستاده ایم.

Scroll Top