کارخانه و پروسه تولید ظروف شیشه ای آرکوفام

کارخانه و پروسه تولید   :

 خط تولید آرکوفام دارای 7 واحد می باشد که از ابتدای ورود مواد اولیه تا مرحله نهایی که ورود جنس به انبار را شامل   می شود بدین شرح است :
محصول نهایی آرکوفام پس از برش شیشه های خام پرداخت کاری شده ، در مرحله بعد عکسبرگردان روی شیشه ها دکور شده و در نهایت پس از پخت در کوره به قسمت بسته بندی می رود. در تمامی 7مرحله تولید ، کیفیت محصول خروجی از واحد مخصو کنترل کیفیت ، کنترل و پایش می گردد.
نکته بارز در فرآیند تولید اینست که اهرمهای کنترل کیفی در طول و انتهای خط تولید هر واحد بصورت مستمر فعالیت داشته و چنانچه در هر مرحله ای از تولید قطعه ای معیوب تشخیص داده شود از خط تولید خارج خواهد شد.

 

Scroll Top